La nostra Responsabilitat Social Corporativa

DomusVi està directament compromesa amb la societat en la qual desenvolupa la seva activitat. Per aquest motiu, ha desenvolupat una política de Responsabilitat Social Corporativa que traspassa tot el nostre fer i el nostre ser. Hem posat en marxa models de diàleg amb institucions, treballadors, clients, familiars, proveïdors i societat en general per satisfer les seves expectatives, per afegir valor al nostre treball i augmentar la nostra eficiència.

Per a això, ens hem dotat d’un Comitè de RSE que creua transversalment la companyia per poder aplicar aquesta filosofia a tots els nostres àmbits d’actuació: Recursos Humans, Màrqueting, Operacions, Sistemes d’informació, Comunicació, departament jurídic, Departament assistencial, Departament de Qualitat, Departament Financer, etc.

DomusVi publica una Memoria Anual d’Activitats i Informe de Responsabilitat Corporativa anualment que està certificat amb la màxima califiació posible “A+” de la certificació GRI (Global Reporting Initiative).

Informe anual

Descarrega’t l’informe anual d’activitats de DomusVi

Codis de Conducta i Vigilància Ètica de DomusVi

Des dels inicis, a DomusVi hem anat creixent i buscant l’excel·lència i l’ètica en els nostres comportaments. Per a això, i per reforçar la nostra manera d’actuar i treballar, hem fet un pas més amb l’adhesió i compliment del Codi de Conducta per part de tots els treballadors/es, proveïdors, col·laboradors i, en definitiva, els stakeholders de DomusVi. Aquest codi ha de servir per comprometre’ns a actuar d’acord als seus principis i valors i reforçar el compromís de DomusVi amb l’ètica.

De la mateixa manera, DomusVi va constituir al desembre de 2013, el Comitè de Supervisió i Vigilància Ètica (CSVE), òrgan de supervisió, vigilància i control del model de prevenció, resposta de delictes i responsabilitat penal corporativa.

Descarrega’t el codi
de conducta

Compromesos

DomusVi té un compromís amb la societat i amb tots els col·lectius amb els quals es relaciona.

Compromís amb la igualtat i la diversitat funcional

DomusVi actua d’acord amb els principis d’igualtat i no discriminació, sense fer distincions basades en gènere, nacionalitat o origen. Només té en compte la competència professional i les actituds personals. La igualtat d’oportunitats entre homes i dones constitueix una realitat palpable a DomusVi que es desenvolupa en funció de l’adaptació de la persona al lloc de treball.

En aquest sentit, DomusVi està adherit al Charter de la Diversitat, una iniciativa de la Fundació de la Diversitat que recull el compromís de les institucions i les empreses en relació als principis fonamentals de la igualtat i del respecte al dret d’inclusió de totes les persones, amb independència de la seva diversitat cultural, de raça o social.

Objectius del plan:

– Contribuir a una societat més justa i igualitària.
– Incorporar el principi d’igualtat d’oportunitats per a homes i dones en la base de la nostra política empresarial, sent la igualtat d’oportunitats un tret distintiu i característic de l’organització.
– Ser un exemple de responsabilitat social i de tracte igualitari cap als treballadors i les treballadores.
– Garantir un tracte igualitari i no discriminatori a les persones que integren la plantilla de l’empresa.
– Promoure el benestar dels membres de la plantilla, facilitant una distribució equilibrada del temps dedicat a les esferes laboral i privada.
– Incorporar la conciliació familiar en la política de recursos humans de l’empresa.
– Prevenir i eradicar qualsevol tipus de conducta discriminatòria en el si de la nostra organització.

Mesures derivades del pla:

– Revisar los procesos y documentación de selección y promoción interna.
– Revisar els processos i documentació de selecció i promoció interna.
– Formar agents d’igualtat que vetllin pel correcte desenvolupament del pla.
– Elaboració i difusió del document “Mesures de conciliació en DomusVi”.
– Elaboració i difusió del protocol contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
– Fomentar la contractació inde fi nida de dones.
– Incrementar el nombre d’homes i dones en aquelles categories professionals en què estan subrepresentats/es.
– Fomentar l’ús del llenguatge no sexista.

Comitè d’igualtat

El Comitè d’igualtat de DomusVi és un òrgan paritari format per representants de la Direcció i del personal. La seva missió és vetllar pel compliment dels principis, objectius i mesures del Pla d’Igualtat, així com tractar i donar respostes a les consultes, suggeriments o casos relacionats. Tot el personal pot dirigir-se lliurement al Comitè d’Igualtat a través d’un correu electrònic creat a aquest efecte.

Compromís amb la formació

Com a empresa capdavantera en el sector, DomusVi té l’obligació de millorar la formació i les capacitats tècniques dels professionals que treballen en l’àmbit sanitari i social. Per aquest motiu, ha desenvolupat diferents programes formatius dirigits tant als seus propis professionals com al sector en general. Més informació

Compromís amb el medi ambient

A DomusVi estem plenament conscienciats amb l’impacte que pot tenir la nostra activitat en el canvi climàtic, i és per aquest motiu que el 2013 s’han contractat els serveis d’una assessoria energètica per establir l’estratègia a adoptar sobre la base de reduir el consum energètic dels nostres centres.

No considerem el canvi climàtic exclusivament en el seu vessant d’impacte econòmic i risc físic, regulador i de reputació, sinó com una oportunitat de permanència i estratègia de negoci que pot servir com a element diferenciador de la competència.

– Estalvi d’energia i millores en la ificiència
– Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels productes i serveis
– Tractament dels residus


Pacte Mundial de les Nacions Unides

DomusVi s’ha adherit als deu Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides (Global Compact), en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció i s’ha compromès a incorporar els seus principis en l’estratègia, la cultura i les accions quotidianes de la companyia.

1. Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència

2. Les empreses han d’assegurar-se que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels Drets Humans

3. Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva

4. Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció

5. Les empreses han de recolzar l’eradicació del treball infantil

6. Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació i l’ocupació

7. Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el mitjà ambient

8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental

9. Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient

10. Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn