Innovació

La prestació i la gestió dels serveis de DomusVi estan en contínua evolució per oferir una resposta als actuals reptes sanitaris i socials que se centren en la prevenció, la cronicitat i la personalització de l'atenció.

DomusVi ha apostat per la innovació en tres pilars bàsics:

• Innovació organitzativa • Innovació tecnològica • Innovació social

Per aconseguir-ho, ha constituït el Comitè d'Innovació amb participació de professionals rellevants a les seves àrees, tant interns com a externs i experts en el sector. El seu objectiu és identificar, avaluar i proposar projectes i línies de negoci innovadores, seguint les directrius marcades per l'estratègia de DomusVi .

L'àrea d'Innovació de DomusVi ha dedicat importants esforços al disseny, desenvolupament i validació del Procés de Gestió de la Innovació de la companyia que identifica les activitats i tasques a realitzar per les diferents àrees de la companyia per transformar una idea innovadora en una millora assistencial o en un servei final. L'objectiu del procés és formalitzar una sistemàtica de treball transversal, orientada a resultats i dirigida a satisfer les necessitats de salut i benestar dels nostres clients mitjançant serveis que aportin valor a l'atenció que SARquavitae proporciona des de la seva plataforma assistencial.

Entre els projectes d'innovació organitzativa destaquem:

El disseny i implementació de la figura dels Coordinadors Tècnics Assistencials de Zona (CTAZ).

En relació a las innovacions tecnològiques caldria assenyalar, per les seves implicacions en la gestió diària de la companyia:

• Sistema de control horari i planificació. • Sistema integrat i multidisciplinar de registre d'informació assistencial. • CRM integrat amb els sistemes corporatius. • Intranet i Portal de l'empleat. • Sistemes de movilitat per a metges a domicili (tablets).

En les innovacions terapèutiques es recullen aquelles pràctiques se recogen aquelles noves pràctiques que reverteixen directament en la millora de la qualitat assistencial a les persones:

Implementació de l'Escala NECPAL per a la valoració de la possibilitat de ser receptor de cures pal·liatives.

Projecte de valoració i intervenció de les necessitats nutricionals dels usuaris – NUTRIDomusVi .

Elaboració d'una guia de bones pràctiques per a l'atenció de les persones amb trastorns neurocognitius tipus Alzheimer i altres demències – COGNIDomusVi .

Utilizació d'un texturitzador en l'elaboració dels àpats dels usuaris amb necessitats específiques.